1.            Algemeen

2.            Toepassing voorwaarden

3.            Totstandkoming huurovereenkomst

4.            Ingangsdatum huur

5.            Duur van de huurovereenkomst

6.            Algemeen eigendomsrecht

7.            Risico en verzekering

8.            Installatie en acceptatie

9.            Onderhoud en opheffingen van storingen

10.          Verbruiksmaterialen

11.          Software

12.          Vergoedingen

13.          Betaling en afrekening meervolume

14.          Gebruik

15.          Overdracht van rechten en verplichtingen

16.          Medewerking

17.          Schadevrijwaring

18.          Reprorecht/auteursrecht

19.          Aansprakelijkheid

20.          Overmacht

21.          Wet Identificatie bij Dienstverlening / Melding ongebruikelijke transacties

22.          Tussentijdse beëindiging

23.          Instructie, transport en installatie

24.          Wijziging van de overeenkomst

25.          Teruggave van de objecten

26.          Hoofdelijke aansprakelijkheid

27.          Slotbepalingen

1. ALGEMEEN.

Onder “contractant” is te verstaan (een) natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), die apparatuur van 123LeasePrinter.nl  huurt, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de medeschuldenaar(s) daaronder begrepen, alsmede zijn hun) rechtsopvolger(s).

2. TOEPASSING VOORWAARDEN.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij 123LeasePrinter.nl  optreedt als verhuurder van kantoorapparatuur en accessoires, hierbij te noemen de ‘apparatuur’. Toepasselijkheid van door de contractant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. TOTSTANDKOMING HUUROVEREENKOMST.

Alle aanbiedingen van 123LeasePrinter.nl  zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen 123LeasePrinter.nl  en contractant komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door 123LeasePrinter.nl  en contractant van een schriftelijke overeenkomst.

4. INGANGSDATUM HUUR.

123LeasePrinter.nl  verhuurt hierbij aan contractant, gelijk deze huurt van 123LeasePrinter.nl , de apparatuur, vermeld in de huurovereenkomst. De huur en dientengevolge de verplichting tot het voldoen van de huurpenningen gaat in op de op deze huurovereenkomst ingevulde ingangsdatum. Indien geen ingangsdatum is ingevuld gaat de huur, en dientengevolge de verplichting tot het voldoen van de huurpenningen in op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de apparatuur is geïnstalleerd. Indien in deze huurovereenkomst meerdere apparaten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat voor ieder van die apparaten een aparte overeenkomst met toepassing van onderhavige huurvoorwaarden, is gesloten.

5. DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST.

De apparatuur wordt door 123LeasePrinter.nl  verhuurd voor de in de huurovereenkomst bepaalde minimumduur en eindigt op de laatste dag van deze termijn. Indien de minimumduur is uitgedrukt in kalendermaanden, eindigt de overeenkomst op de laatste dag van de laatste kalendermaand. Na afloop van de overeengekomen duur wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij contractant uiterlijk 3 maanden voor de betreffende vervaldatum van de overeenkomst per aangetekend schrijven meedeelt dat hij de overeenkomst niet wenst te verlengen.

6. ALGEMEEN EIGENDOMSRECHT.

De apparatuur blijft te allen tijde het eigendom van 123LeasePrinter.nl , hetgeen door de contractant wordt erkend. Dit eigendom zal contractant tegenover eenieder die rechten op de apparatuur wil laten gelden, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder of de fiscus, meteen duidelijk maken. In voorkomend geval zal contractant 123LeasePrinter.nl  direct van aanspraken van derden op de hoogte stellen. Contractant kan ten aanzien van de apparatuur geen eigendomsrechten doen gelden en zal zich onthouden van aanspraken op fiscale faciliteiten en rechten ter zake van de apparatuur; deze komen uitsluitend toe aan de eigenaar van de apparatuur, in casu 123LeasePrinter.nl .

7. RISICO EN VERZEKERING.

Contractant draagt vanaf het moment van aflevering van de apparatuur de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van de apparatuur, door welke oorzaak dan ook, tot het moment waarop dit wederom in feitelijk bezit van 123LeasePrinter.nl  zal zijn gesteld. Van elk geval van beschadiging, verlies of vergaan zal de contractant terstond 123LeasePrinter.nl  in kennis stellen.

Ook indien contractant, door welke oorzaak ook geheel of gedeeltelijk verhinderd is van de apparatuur gebruik te maken, blijft hij gehouden de overeengekomen huurtermijnen gedurende de gehele huurperiode volledig te voldoen en is 123LeasePrinter.nl  voor daaruit eventueel voor contractant voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Contractant is niet gerechtigd om, ingeval de apparatuur door enig toeval gedeeltelijk mocht vergaan, enige vermindering van de huurprijs of vernietiging van de overeenkomst te vorderen. Contractant is verplicht voor eigen rekening als verzekeringsnemer, op zo uitgebreid mogelijke voorwaarden te verzekeren en verzekerd te houden de risico’s met betrekking tot de apparatuur, waaronder de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies, alsmede het risico van aansprakelijkheid jegens derden. Contractant zal 123LeasePrinter.nl  op eerste vordering daartoe een afschrift van de polis doen toekomen, terwijl contractant voorts op eerste verzoek van 123LeasePrinter.nl  een bewijs van premiebetaling zal verstrekken. Contractant zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt nakomen. Ingeval van verlies van de apparatuur, door welke oorzaak ook, waaronder begrepen een zodanige beschadiging dat de apparatuur naar het oordeel van de door assuradeuren benoemde expert niet herstelbaar is, zal de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zijn beëindigd en zal onverminderd de overige rechten van 123LeasePrinter.nl  uit de overeenkomst, contractant aan 123LeasePrinter.nl  een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan:

a. het totaal van de niet betaalde en nog te vervallen huurtermijnen die contractant bij het voortduren van de overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met,

b. de door 123LeasePrinter.nl  bij het sluiten van de overeenkomst aangehouden restwaarde van de apparaten aan het einde van de overeengekomen vaste huurperiode.

Op het totale, ingevolge het hiervoor artikel 7, a en b genoemde door contractant aan 123LeasePrinter.nl  verschuldigde bedrag zullen aan 123LeasePrinter.nl  eventueel uitgekeerde, op het desbetreffende evenement betrekking hebbende

verzekeringspenningen in mindering worden gebracht. Indien deze meer mocht bedragen dan het door contractant dienaangaande verschuldigde, komt het surplus toe aan contractant. Voorzover enige door 123LeasePrinter.nl  tengevolge van beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van de apparatuur geleden schade, om welke reden dan ook niet of onvoldoende is gedekt door een daadwerkelijke uitkering van verzekeringspenningen, komt deze voor rekening van de contractant.

8. INSTALLATIE EN ACCEPTATIE.

Contractant zal ervoor zorgdragen dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische aansluitingen vóór de afleveringsdatum gereed zijn. Contractant zorgt ervoor dat de plaats waar de apparatuur wordt geïnstalleerd voor de installatie geschikt en toegankelijk is. De specificaties hiervoor, alsmede het gewicht en de afmetingen van de apparatuur, zijn van tevoren aan contractant meegedeeld. Contractant bevestigt door ondertekening van de huurovereenkomst hieromtrent door 123LeasePrinter.nl  te zijn ingelicht. 123LeasePrinter.nl  is niet aansprakelijk voor vertraging bij aflevering of installatie. Contractant overtuigt zich ervan, voordat hij de levering aanvaardt, dat de apparatuur volgens specificaties en schadevrij is. Door ondertekening van het afleverdocument staat bindend vast dat contractant de apparatuur heeft ontvangen en heeft aanvaard, dat de apparatuur conform specificaties functioneert en schadevrij is.

9. ONDERHOUD EN OPHEFFINGEN VAN STORINGEN.

Alvorens om service te verzoeken, dient contractant, indien technisch mogelijk, de procedure voor het opsporen van fouten te volgen. Contractant dient medewerking te verlenen aan het proces om telefonisch probleemanalyse te doen en de mogelijke oplossing uit te voeren voordat een technicus naar de locatie van de apparatuur wordt gestuurd.

Ten aanzien van het bedoelde apparaat verbindt 123LeasePrinter.nl  zich naar beste vermogen de navolgende prestaties te verrichten:

a. Onderhoud, hetgeen omvat controle, reparatie en het monteren van vervangende onderdelen ingeval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van het onderhavige apparaat noodzakelijk is. Vervanging van glasplaten en belichting is voor rekening van contractant.

b. Het opheffen van storingen (met inachtneming van artikel 14b). Berichten hieromtrent worden terstond na melding in behandeling genomen.

c. 123LeasePrinter.nl  verplicht zich gedurende de looptijd van de huurovereenkomst onderdelen in voorraad te houden;

d. Contractant zal gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht en hulpmiddelen ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen;

e. Geen onderhoud of technische assistentie wordt verricht indien en zolang de apparatuur is aangesloten op randapparatuur en/of invoerapparatuur en/of software, zonder goedkeuring van 123LeasePrinter.nl , hetgeen contractant niet ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.

f. Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

g. 123LeasePrinter.nl behoudt zich het recht voor de apparatuur te vervangen voor gelijkwaardige confuguratie als de performance van de apparatuur niet kan worden gewaarborgd.

10. VERBRUIKSMATERIALEN.

• Indien de huurovereenkomst is afgesloten inclusief verbruiksmaterialen voorziet 123LeasePrinter.nl  contractant van cartridges, drum, toner en developer, welke artikelen eigendom blijven van 123LeasePrinter.nl , zolang deze niet zijn verbruikt.

• Ingeval contractant in de apparatuur verbruiksmaterialen verwerkt, die niet door 123LeasePrinter.nl  zijn geleverd of geadviseerd, behoudt 123LeasePrinter.nl  zich het recht voor de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat de contractant aanspraak kan maken op terugbetaling van de reeds door hem aan 123LeasePrinter.nl  voldane bedragen.

11. SOFTWARE.

Indien in de apparatuur software is inbegrepen is het contractant niet toegestaan deze software te kopiëren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. 123LeasePrinter.nl  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de software.

12. VERGOEDINGEN.

a. De overeengekomen huurtermijn geldt voor huur en service zoals omschreven in artikel 9, alsmede voor de levering van in artikel 10 omschreven verbruiksmaterialen en onderdelen.

b. Werkzaamheden, verricht door de 123LeasePrinter.nl , die niet behoren tot de in artikel 9 omschreven activiteiten, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van 123LeasePrinter.nl .

c. 123LeasePrinter.nl  heeft het recht per 1 januari de huurtermijnen, en de prijzen van de meer afdrukken te herzien, met tenminste de Prijsindex voor de Consumentenprijzen, welke per oktober voor het daaraan voorafgaande jaar is vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien deze Prijsindex ontbreekt, zal de wijziging van de prijs volgens een andere, soortgelijke, maatstaf worden berekend.

d. Werkzaamheden, verricht door 123LeasePrinter.nl  die niet behoren tot de in artikel 9 genoemde tijden, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van 123LeasePrinter.nl .

e. In de vermelde huurtermijn zijn de kosten van afdrukmaterialen, zoals papier en nietjes niet opgenomen.

f. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu of ter enigertijd worden geheven op de door contractant verschuldigde bedragen of op de huurovereenkomst en/of de apparaten, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

13. BETALING EN AFREKENING MEERVOLUME.

a. De door contractant verschuldigde bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek of verrekening, en zijn onmiddellijk opeisbaar. Contractant verleent tot wederopzegging 123LeasePrinter.nl  machtiging om van haar bankrekening te incasseren al hetgeen door contractant uit hoofde van de huurovereenkomst aan 123LeasePrinter.nl  verschuldigd is. Hierop zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing die door de Equens, dan wel de banken zijn of worden vastgesteld.

b. Bij overschrijding van voormelde termijn wordt contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand. Ten laste van contractant komen alle op de invordering betrekking hebbende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn in welk geval deze hogere kosten voor rekening van contractant komen. Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen ontheft 123LeasePrinter.nl , van haar verplichtingen jegens contractant, onverminderd haar recht tot nakoming van de huurovereenkomst, danwel volledige schadevergoeding te vorderen.

c. Telkens na afloop van de afrekenperiode voor het meer volume, wordt per afdruksoort het werkelijk in die periode, op alle apparaten van deze overeenkomst, gemaakte aantal afdrukken bepaald. Is dit aantal hoger dan het afgesproken volume per afdruksoort, dan wordt voor het meer volume de prijs per meer afdruk per afdruksoort aan contractant belast. Onder afdruksoort wordt verstaan zwart of kleur. Onder volume op de ene afdruksoort geeft geen recht op verrekening met een andere afdruksoort. Contractant verplicht zich de tellerstanden automatisch door de apparatuur te laten doorgeven. Contractant verleent alle benodigde medewerking tot het (doen) installeren van software, benodigd voor het automatisch uitlezen van de tellerstanden. Indien de tellerstanden op een andere manier worden doorgegeven, dan wordt € 20,00 per afrekenfactuur in rekening gebracht. 123LeasePrinter.nl  zal, indien de automatische tellerstanden uitblijven, contractant een verzoek sturen de tellerstand per apparaat aan 123LeasePrinter.nl  te doen toekomen. d. Indien 123LeasePrinter.nl  de tellerstanden niet tijdig in haar bezit heeft zal contractant worden gefactureerd op basis van het geschatte verbruik, gebaseerd op andere beschikbare gegevens. Indien een schatting moet worden gecorrigeerd is contractant €20,00 extra aan administratiekosten verschuldigd.

e. 123LeasePrinter.nl  behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment de tellerstanden eigenhandig te bepalen. Daartoe dient contractant 123LeasePrinter.nl  altijd gelegenheid te verschaffen.

14. GEBRUIK.

a. Contractant zal de apparatuur met zorg behandelen, overeenkomstig zijn bestemming gebruiken en beschermen tegen beschadiging. In het bijzonder ook tegen klimatologische invloeden. Contractant zal daarbij de aanwijzingen van 123LeasePrinter.nl  en het door deze voorgeschreven onderhoud nauwkeurig volgen.

b. Indien contractant gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door 123LeasePrinter.nl  zijn geleverd of geadviseerd, dan wel indien er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de apparatuur, zullen de kosten van reparaties of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden berekend.

c. Contractant zal zonder schriftelijke toestemming van 123LeasePrinter.nl  geen aangebrachte merken, nummers, opschriften verwijderen, bedekken of beschadigen, en geen wijzigingen in, of toevoeging aan de apparatuur aanbrengen.

d. Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens 123LeasePrinter.nl  te worden uitgevoerd, terwijl ook de eventueel daaruit voortvloeiende extra onderhoudskosten voor rekening zijn van contractant. Verplaatsingen van de objecten naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan.

e. Contractant mag de apparatuur niet verhuren noch onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.

f. Contractant staat ervoor in dat de objecten op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden dat vermenging en/of natrekking zal plaatsvinden.

15. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

a. Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123LeasePrinter.nl  geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst aan een ander overdragen.

b. Aan 123LeasePrinter.nl  is de keuze ofwel het onderhoud c.q. reparatie in eigen beheer uit te voeren, dan wel voor deze werkzaamheden ter zake kundige derden in te schakelen.

c. 123LeasePrinter.nl  heeft het recht- en de contractant geeft bij voorbaat toestemming en verleent zijn medewerking- om de apparatuur en alle rechten en verplichtingen uit deze huurovereenkomst, tezamen met de contractant haar verplichtingen, over te dragen aan een financier. Van de overdracht zal contractant schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

16. MEDEWERKING.

123LeasePrinter.nl  heeft het recht de apparatuur te allen tijde te inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de apparatuur ter inzage te verkrijgen. Contractant zal aan 123LeasePrinter.nl  alle medewerking en faciliteiten verlenen die voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Indien door toedoen van contractant onderhoudspersoneel en andere personen waarvan 123LeasePrinter.nl  zich bedient wachttijden in acht moeten nemen zullen de extra kosten daaraan verbonden aan contractant in rekening worden gebracht. Contractant is verplicht 123LeasePrinter.nl  omgaand te informeren bij een dreigend bodembeslag door de fiscus.

17. SCHADEVRIJWARING.

123LeasePrinter.nl  is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van de apparatuur. 123LeasePrinter.nl  is eveneens niet aansprakelijk voor schade tengevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. Contractant zal 123LeasePrinter.nl  te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden.

18. REPRORECHT/AUTEURSRECHT.

Alle kosten, voortvloeiend uit de heffing van reprorecht, schending auteursrecht etc. komen voor rekening van contractant.

19. AANSPRAKELIJKHEID.

a. De aansprakelijkheid van 123LeasePrinter.nl  en van haar personeel, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door personen werkende in opdracht van 123LeasePrinter.nl , is beperkt tot de schade wegens overlijden, wegens persoonlijk letsel en wegens materiële schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever en van derden, ontstaan tijdens de uitvoering van en in verband met de volgens de huurovereenkomst te verrichten werkzaamheden en door schuld van personen van wie 123LeasePrinter.nl  zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, met een maximum van € 450.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Alle verdere aansprakelijkheid, waaronder o.a. die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële of immateriële schade of gevolgschade is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade. De contractant vrijwaart 123LeasePrinter.nl  voor alle aanspraken van derden terzake, waaronder aanspraken vanwege het niet of niet voldoende door contractant nakomen van verplichtingen jegens derden zoals doch niet beperkt tot (overheids) voorschriften.

b. Mocht op bovenvermelde bepaling te enigertijd geen beroep kunnen worden gedaan dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid eveneens beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar terzake per gebeurtenis uitkeert.

20. OVERMACHT.

a. Als overmacht gelden alle omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Huurovereenkomst niet van 123LeasePrinter.nl  kan worden gevergd. Speciaal als overmacht gelden niet-levering aan 123LeasePrinter.nl  door haar leverancier. Ingeval van overmacht zal de uitvoering van de Huurovereenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort. 123LeasePrinter.nl  zal contractant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

b. 123LeasePrinter.nl  zal na afloop van de overmachtsperiode nagaan in welke staat de apparatuur zich bevindt. Het nodige onderhoudswerk en de eventuele noodzakelijke herstellingen zullen dan, na bereikte overeenstemming met de contractant inzake de daaraan verbonden kosten, door 123LeasePrinter.nl  worden verricht, waarna uitvoering van de huurovereenkomst zal worden hervat.

21. WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING / MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES.

Ingevolge de Wet identificatie bij dienstverlening is 123LeasePrinter.nl  verplicht de contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. Daartoe verstrekt contractant: een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van tekeningsbevoegde een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van contractant.

22. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING.

a. Door het zich voordoen van één of meer van de navolgende omstandigheden dat:

• contractant meer dan vijf dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door hem op grond van de huurovereenkomst en of (een) ander(e) tussen 123LeasePrinter.nl  en contractant gesloten overeenkomst(en) verschuldigd bedrag of een of meerdere andere bepalingen van de Huurovereenkomst niet nakomt of daarmede in strijd handelt, na terzake in gebreke te zijn gesteld;

• contractant enigerlei regeling met crediteuren treft, opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of indien het faillissement van contractant wordt aangevraagd, dan wel bij staking van zijn bedrijfsactiviteiten;

• voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat 123LeasePrinter.nl  de huurovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken had gekend;

• op het geheel of een gedeelte van contractant’s roerende of onroerende goederen, dan wel op de apparatuur, waarvan contractant op grond van de huurovereenkomst het gebruik heeft, beslag wordt gelegd, dan wel de apparatuur van overheidswege wordt gevorderd;

• contractant een aanmerkelijke achterstand heeft bij de afdracht van belastingen en/of premies, verschuldigd krachtens de Sociale Verzekeringswetten;

• een voor de uitoefening van contractant’s bedrijf noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken;

• de voor contractant gestelde borg, naar het oordeel van 123LeasePrinter.nl , niet meer voldoende zekerheid biedt;

• de apparatuur schade heeft geleden, die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed;

• contractant blijk geeft zijn woonplaats of zetel buiten Nederland te willen verplaatsen of daartoe reeds is overgegaan, of (een lid van één van de organen van) contractant terzake van een misdrijf tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;

• contractant een fusie of samenwerkingsverband met één of meer derden aangaat of indien zich al of niet als gevolg van een aandelenoverdracht een naar het oordeel van 123LeasePrinter.nl  ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over de contractant en/of de door hem gedreven onderneming;

• het bedrijf van contractant wordt ontbonden of geliquideerd of verkocht;

• naar het oordeel van 123LeasePrinter.nl  omstandigheden bij contractant intreden, welke aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de huurovereenkomst kunnen belemmeren; wanneer de financiële situatie van contractant dan wel de waarde van de door deze gestelde zekerheden in redelijkheid onvoldoende moeten worden geacht en contractant niet bereid of onvoldoende in staat is op eerste schriftelijke verzoek van 123LeasePrinter.nl  aanvullende zekerheden aan 123LeasePrinter.nl  te verschaffen;

• zal contractant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van deze omstandighe(i)d(en) en zal de (resterende) schuld van contractant aan 123LeasePrinter.nl  onmiddellijk opeisbaar zijn. Tenzij de Wet dwingendrechtelijk anders mocht voorschrijven, zal 123LeasePrinter.nl  in genoemde omstandigheden gerechtigd zijn, zulks geheel ter vrije keuze van 123LeasePrinter.nl  - en onverminderd de 123LeasePrinter.nl  toekomende rechten

• of onder instandhouding van de huurovereenkomst het totaalbedrag van de nog resterende huurtermijnen te vermeerderen met de door 123LeasePrinter.nl  aangehouden restwaarde met vertragingsrenten, kosten enz. ineens en terstond op te vorderen;

• of de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door 123LeasePrinter.nl  schriftelijk mededeling aan contractant wordt gedaan. Contractant is dan verplicht de apparatuur direct ter beschikking van 123LeasePrinter.nl  te stellen. 123LeasePrinter.nl  worden nu dan door contractant gevolmachtigd de apparatuur tot zich te nemen ter plaatse waar het zich alsdan mocht bevinden en daartoe, zonodig, de bedrijfsruimte van contractant te betreden.

• In beide gevallen zal contractant verplicht zijn tot vergoeding van kosten, schaden en vertragingsrenten, welke schade van 123LeasePrinter.nl  in geval van ontbinding van deze huurovereenkomst reeds nu voor alsdan restwaarde, vermeerderd met de bedragen als bedoeld in de artikelen 12, 13 en 25 van deze huurvoorwaarden.

b. Bij wijziging van de samenstelling van het apparaat kan de huurovereenkomst ten aanzien van het desbetreffende apparaat tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen van de huurovereenkomst ingevolge dit artikel dient schriftelijk te geschieden en kan ingaan op de eerstvolgende vervaldatum.

23. INSTRUCTIE, TRANSPORT EN INSTALLATIE.

a. 123LeasePrinter.nl  zal meteen na installatie één werknemer van contractant in het gebruik van de objecten gratis instrueren conform de met de 123LeasePrinter.nl  gemaakte afspraken.

b. Transport-, installatie-, hijs- en takelkosten zijn van toepassing bij plaatsing, verhuizing en terugname en zijn voor rekening van contractant, die hiervoor gefactureerd wordt door 123LeasePrinter.nl .

24. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST.

Wijziging in, aanvulling op, of annulering van de huurovereenkomst, is slechts geldig, indien dit schriftelijk door contractant en 123LeasePrinter.nl  gezamenlijk is overeengekomen. Contractant is verplicht aan 123LeasePrinter.nl  een vergoeding te betalen voor elke door contractant geïnitieerde administratieve dienst, of andere handeling, die 123LeasePrinter.nl  tijdens de looptijd van de huurovereenkomst verricht. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de huurovereenkomst of andere documenten, verwerking van een wijziging van adresgegevens of bankrekening van contractant, schadegevallen en andere verzekeringskwesties, betalingsherinneringen, registratie van zekerheidsrechten, berekening van afkoopsommen, en wijziging van onderhoudsvoorwaarden of prijzen. Contractant moet deze vergoeding op eerste verzoek aan 123LeasePrinter.nl  voldoen. Een overzicht van deze vergoedingen wordt op verzoek toegezonden. 123LeasePrinter.nl  is bevoegd het overzicht, en het bedrag van de vergoedingen, op elk tijdstip te wijzigen.

25. TERUGGAVE VAN DE OBJECTEN.

Na eindiging van de huurovereenkomst zal contractant voor eigen rekening en risico de apparatuur onverwijld in originele, gebruiksklare staat aan 123LeasePrinter.nl  teruggeven. Onverminderd de overige rechten van 123LeasePrinter.nl  uit deze huurovereenkomst is 123LeasePrinter.nl  altijd gerechtigd na eindiging van de huurovereenkomst zonder nadere waarschuwing de apparatuur weer in bezit te nemen en te dien einde de plaats(en) waar de objecten zich bevindt te (doen) betreden. Contractant is aansprakelijk voor alle kosten die 123LeasePrinter.nl  met het weer onder zich nemen van de apparatuur zal maken. Elk recht van retentie op de apparatuur, op grond van welke aanspraken dan ook, tegenover 123LeasePrinter.nl  is uitgesloten, tenzij contractant bij het aangaan van de huurovereenkomst handelt in de hoedanigheid van consument.

26. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

Treden meer personen, hetzij natuurlijke persoon, hetzij rechtspersoon, bij de huurovereenkomst als contractant op, dan is ieder van deze personen voor de nakoming van alle uit de huurovereenkomst jegens 123LeasePrinter.nl  voortvloeiende verplichtingen, zowel bestaande als toekomstige, hoofdelijk aansprakelijk en geldt al hetgeen in de huurovereenkomst ten aanzien van contractant is bepaald zowel ten aanzien van ieder van hen gezamenlijk als ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. Indien, ingeval meer personen bij de huurovereenkomst als contractant optreden, de huurovereenkomst in verband met faillissement of surséance van betaling van één van hen eindigt, dan blijft de huurovereenkomst ten aanzien van de andere(n) onverkort van kracht, tenzij 123LeasePrinter.nl  de huurovereenkomst ook ten aanzien van deze ingevolge het bepaalde in artikel 22 beëindigt.

27. SLOTBEPALINGEN.

a. Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst blijven de hierop toepasselijke bepalingen onverkort van kracht.

b. Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen ter kennis van 123LeasePrinter.nl  te brengen.

c. Alle kosten voor 123LeasePrinter.nl  gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijk en buitenrechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van contractant. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechter van de plaats waar 123LeasePrinter.nl  is gevestigd, met dien verstande dat 123LeasePrinter.nl  gerechtigd is het geschil voor te leggen aan de Rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van geschil kennis te nemen.

Houten, 1 juni 2016.